oppie2

Delftse Watersport Vereniging

logodwsv-med

2e nieuwsbrief maart 2020

Beste leden,

Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn.
Dit keer een behoorlijk aantal onderwerpen die voor u als lid van belang zijn:

14 maart inspraakmiddag Havenrenovatie
• Nieuwe havenmeesters per 7 maart van start
• De oude havenmeester
• Slag om Delft op 7 & 8 maart
• Voorbereiding hijsdagen: vaarklaar maken
• Aanscherpen regels m.b.t. betalingen
• Opruimen loods Delft i.v.m. werkzaamheden
• Aanbrengen verbeterde drainage loods Delft
• Meedenken en meedoen
• Ledenadministratie

1e nieuwsbrief januari 2020

Bij het verlagen van het aantal uitgaven van de Ahoy, is het plan ontstaan om onze leden tussentijds te informeren door middel van nieuwsbrieven.

Hierbij ontvang je een eerste DWSV nieuwsbrief waarin de volgende berichten staan:- Belangrijke data voor 2020

- Met korting naar de HISWA in maart

- Terugblik op de najaars Algemene Ledenvergadering (ALV)

- Aankondiging nieuwe Havenmeesters 

Aangezien dit de eerste versie is van de nieuwsbrief zijn we benieuwd naar uw reacties. Suggesties kunt je sturen naar de redactie

 Namens het bestuur

met vriendelijke groet,

 

Daniel van Burk 

Bestuurslid Communicatie

3e nieuwsbrief juli

Klik hier voor de pdf versie

Beste leden,
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken die voor u als lid van belang zijn.
De zomer staat traditioneel bekend als komkommertijd met weinig nieuws, maar toch
is er weer genoeg te melden voor een nieuwsbrief. Dit keer de volgende
onderwerpen:
• ALVs op 8 september en 25 november
• BBQ en informatiemiddag herinrichting Foppenhaven
• Netjes achterlaten sanitair en clubhuis
• Gebruik Foppenpolderpad zonder ontheffing
• Mutaties melden via gnillatS.[antispam].@dwsv.nl
• Vacatures voor bestuursfuncties
• Vrijwilliger voor opstellen jaarkalender periodieke controles
ALVs op 8 september en 25 november
In de vorige nieuwsbrief werd melding gemaakt van het elektronisch in stemming
brengen van de belangrijkste punten uit de voorjaars-ALV zijn de mogelijkheden om
bijeenkomsten te organiseren zodanig verruimd dat we graag alsnog de voorjaars-
ALV op een iets traditionelere manier organiseren, zodat er voldoende ruimte is voor
toelichting en het stellen en beantwoorden. Om met 1,5 meter aan voldoende
mensen de gelegenheid te bieden deel te nemen wijken we wel uit naar een grotere
locatie. U bent van harte uitgenodigd om de voorjaars-ALV bij te wonen:
• 8 september 2020 om 20:00
• Kantine DSV Full Speed, Kerkpolderweg 5 in Delft
Er volgt nog een uitnodiging met de agenda, de belangrijkste stukken waren in de
Ahoy verstuurd.
Inmiddels is er ook een datum voor de najaars-ALV geprikt, die zal op 25 november
worden gehouden. De locatie zal nog bekend worden gemaakt.
BBQ en informatiemiddag herinrichting
Foppenhaven
Op 19 september zal je jaarlijkse BBQ in de Foppenhaven plaatsvinden. In verband
met de aanhoudende risico’s ten aanzien van Corona zal de BBQ er dit jaar iets
anders uitzien dan anders, maar we gaan er net als andere jaren een gezellige avond
van maken.
Voorafgaand aan de BBQ zal de informatiemiddag plaatsvinden over de herinrichting
van de Foppenhaven die eerder dit jaar helaas niet door kon gaan. Op deze manier
kunnen we het nuttige met het aangename verenigen en kunnen de plannen voor de
herinrichting in de haven zelf worden bekeken en besproken.
Uitgave 4-2020
Juli 2020
Delftse
Watersportvereniging
Sinds 26 mei 1934
Nieuwsbrief
2
Omdat we, rekening houdend met minder goed weer, een en ander op te zetten
hebben, inclusief routering en een andere opzet van de BBQ kunnen we hulp
gebruiken bij het opzette en afbreken van tenten, tafels, etc. Mensen die graag een
handje helpen kunnen zich aanmelden via ruutseb.[antispam].@dwsv.nl.
Netjes achterlaten sanitair en clubhuis
We krijgen herhaaldelijk meldingen van rotzooi die wordt achtergelaten in de
clubhuizen en smerig sanitair. We willen iedereen vriendelijk verzoeken zelf goed
erop te letten dat de voorzieningen zo netjes worden achtergelaten als je het zelf zou
willen aantreffen. En als je het een keer minder netjes aantreft is het prettig als het
kan worden schoongemaakt. We zijn een vereniging van vrijwilligers en dat betekent
dat we allemaal een rol hebben in het schoon en netjes houden van onze locaties.
Gebruik Foppenpolderpad zonder ontheffing
We worden er nog steeds regelmatig op aangesproken dat er veel autoverkeer op het
Foppenpolderpad is zonder de daarvoor benodigde ontheffing. Hoewel we weten dat
dit niet alleen leden van DWSV betreft willen we nogmaals benadrukken dat het
gebruik van het Foppenpolderpad met de auto alleen is toegestaan met een speciale
ontheffing. Ook degenen die met ontheffing over het pad rijden willen we vragen
langzaam te rijden en rekening te houden met de voetgangers en fietsers.
Mutaties melden via gnillats.[antispam].@dwsv.nl
Ondanks dat we nog volop genieten van de zomer kijken we voorzichtig alweer
vooruit naar het winterseizoen. We hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen
en dat betekent dat er goed moet worden gekeken naar de planning voor de
winterstalling. Indien er in uw situatie een wijziging optreedt (uw boot gaat dit jaar niet
de kant op, u heeft een andere boot, etc.). Daarom willen we u, indien er een
wijziging in uw situatie is, vragen deze zo snel mogelijk door te geven via
gnillats.[antispam].@dwsv.nl, zodat we hier goed rekening mee kunnen houden.
Vacatures voor bestuursfuncties
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven heeft Renate Overhage aangegeven niet
herkiesbaar te zijn als voorzitter. We zijn dus nog steeds op zoek naar iemand die
enthousiast is om deze rol op te pakken. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar
mensen die de rol van bestuurslid activiteiten en bestuurslid projecten op willen
pakken. Heb je vragen over de invulling van de rol of ben je ge─źnteresseerd, neem
dan contact op via ruutseb.[antispam].@dwsv.nl.
Vrijwilliger voor opstellen jaarkalender
periodieke controles
Om de veiligheid van de terreinen en installaties te waarborgen en aan eisen uit weten
regelgeving te voldoen moeten er jaarlijks diverse controles worden uitgevoerd op
onze locaties in Delft en Maasland. Om ervoor te zorgen dat al deze controles (zowel
degene die we zelf uitvoeren als degene die we extern laten uitvoeren) op tijd zijn
afgerond willen we jaarkalender opstellen. Met deze kalender wordt het voor de
havencommissie en de loodscommissie makkelijker om controles in te plannen en uit
te (laten) voeren. Voor het opstellen van deze kalender zoeken we een vrijwilliger die
in samenwerking met de loodscommissie en de havencommissie deze kalender op
kan stellen. Meld je aan via ruutseb.[antispam].@dwsv.nl als je het leuk vindt om dit op te
pakken.
Aanscherpen beleid tags
In het kader van de veiligheid op onze terreinen willen we het risico van
‘rondzwervende tags’ inperken. Bij dergelijke tags is niet goed na te gaan door wie
3
deze worden gebruikt en is er dus ook een groter risico op misbruik. Om die reden
worden de volgende twee aanscherpingen doorgevoerd:
• Per lid worden maximaal twee tags uitgegeven. Indien leden meer tags willen
kunnen ze een verzoek met motivatie indienen bij het bestuur
(ruutseb.[antispam].@dwsv.nl);
• Tags die langere tijd niet worden gebruikt worden automatisch geblokkeerd.
Indien dit bij u gebeurt omdat u langere tijd niet op één van de locaties bent
geweest en u wilt de tag weer kunnen gebruiken dan kunt u dit kenbaar
maken via reehebletuels.[antispam].@dwsv.nl.
Hou ook onze website www.dwsv.nl in de gaten voor actuele berichten over de
vereniging en het varen in de omgeving van onze locaties.
Heeft u zelf ook iets leuks of interessants te melden in het kader van DWSV? Stuur
dan een bericht naar eitcader.[antispam].@dwsv.nl